230710eindepolitiekrutte

11-07-23 kabinet valt over gezinshereniging in asielwetgeving. rutte verlaat politiek, geen rutte 5 

de limburger

Tags: rutte, asielbeleid, limburger, nederlaag, gezinshereniging, kabinetscrisis
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+