210429rutteteflon

30-04-21 tot voor kort leek niets rutte te kunnen raken

de limburger

Tags: rutte, limburger, kwetsbaar, zuurstof, teflon, masker, tube
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+